Jury

Skład Jury powołanego przez organizatorów:

Instytut Pamięci Narodowej reprezentują:

– Prof. dr hab. Piotr Franaszek – członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, pracownik Instytutu Historii UJ. W latach 2002/03-2007/08 dyrektor Instytutu. Od 2002 r. kierownik Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej w Instytucie Historii UJ. W latach 2002-2007 członek Komitetu Nauk Historycznych PAN jako przedstawiciel krakowskiego i rzeszowskiego środowiska historyków. Główne obszary badawcze to dzieje społeczne i gospodarcze Polski i świata w XIX i XX wieku oraz zagadnienia inwigilacji wyższych uczelni przez UB/SB w czasach PRL-u.

– Prof. dr hab. Antoni Dudek – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Współczesnej Polityki Polskiej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej.  Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX wieku oraz dziejów polskiej myśli politycznej. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów PRL (Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; PRL bez makijażu, Kraków 2008), transformacji ustrojowej (Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004) oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski (Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007; Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa 2011). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii najnowszej Polski, a zwłaszcza historii politycznej PRL i III Rzeczpospolitej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi  i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

Polskie Radio S.A. reprezentują:

– Prof. dr hab. Andrzej Nowak – polski historyk, publicysta, sowietolog. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu. Członek Instytutu Historii PAN (kierownik pracowni Dziejów Rosji i ZSRR w IH), redaktor naczelny dwumiesięcznika polityczno-kulturalnego Arcana. Zajmuje się głównie historią i myślą polityczną ZSRR i Europy Wschodniej XIX - XX wieku. Jego zainteresowania to również geopolityka oraz nowoczesne środki masowego przekazu. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich. Opublikował m.in.: Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej 1733 -1921, Kraków 1999; Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001; Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu, Kraków 2003; Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Kraków 2004.

– Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski – polski ekonomista i historyk, profesor, polityk, w latach 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1978 roku obronił doktorat, a w 1987 r. habilitację z nauk ekonomicznych. Od października 1990 r. pracował też w Instytucie Studiów Politycznych PAN jako kierownik Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej, a w latach 1994-2000 był dyrektorem ISP PAN. W 1995 r. uzyskał tytuł profesorski. W latach 1997 -1998 był członkiem Rady Inicjatyw Wydawniczych przy Ministrze Kultury, zaś w latach 1999 - 2001 członkiem Rady Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Wykładał na uczelniach w USA. Jako historyk zajmuje się również polityką historyczną, wykazując na forum PE bezpośredni związek między układem pojałtańskim w Europie, a zapóźnieniem gospodarczym nowych państw członkowskich. Opublikował kilkanaście książek oraz około 100 różnych drobniejszych prac w pismach naukowych w Australii, Austrii, Bułgarii, Łotwie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Autor historii Polski XX wieku - wydawanej w wersji jedno- i trzytomowej, początkowo pod pseudonimem Andrzej Albert - książki Półwiecze, będącej syntezą historii politycznej świata po 1945 r. oraz cyklu podręczników do historii napisanych wspólnie z Anną Radziwiłł. Jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej i Collegium Civitas w Warszawie. W 2000 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2005 r. srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

 

Telewizję Polską S.A. reprezentują:

– Prof.  dr hab. Grzegorz Łukomski – urodzony w 1956 r.; historyk, (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki historii politycznej i wojskowej oraz antropologii kultury kresów wschodnich i zachodnich Rzeczypospolitej (XIX i XX w.); tożsamości i kultury politycznej polskiej diaspory cywilnej i wojskowej po drugiej wojnie światowej, zwłaszcza na terenie Wielkiej Brytanii; niemcoznawstwa w zakresie polsko – niemieckich odniesień politycznych, militarnych i kulturowych; biografistyki i dziejów ziem Rzeczypospolitej (XIX i XX w.).
Autor i współautor 29 książek, licznych artykułów naukowych, recenzji, omówień, biogramów, a także not biograficznych w słownikach i encyklopediach (łącznie około 300 pozycji). Ponadto m. in. jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma wojskowo-historycznego „Mars. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały” (Warszawa – Londyn), wydawanego od 1993 r. we współpracy z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; oraz serii wydawniczej „Biblioteka Marsa” (Wydawnictwo „Adiutor” – Warszawa); wieloletnim współpracownikiem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego; Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego w Londynie. Współautor słownika biograficznego „Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945”. Ponadto upowszechnia wiedzę historyczną w programach radiowych i telewizyjnych, m. in. w TVP Historia, a także na łamach prasy krajowej i zagranicznej.

– Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński – ur. w 1943 r. w Ostrowie Mazowieckim, historyk prof. Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Historii Wojskowości i Stosunków Militarnych. Autor i redaktor naukowy ponad  35 książek oraz kilkuset artykułów. Specjalizuje się w historii Polski  (2. poł. XIX w. - XX w.), zwłaszcza: wojskowej (wojennej), ziem północno-Wschodnich RP, losów Sybiraków i emigrantów, biografistyce. Poseł na Sejm II kadencji, kierownik Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych (1993-1997), b. przewodniczący Rady Programowej TVP (obecnie członek Rady Programowej TVP Białystok), dziennikarz (cotygodniowy  magazyn historyczny od połowy lat 80), honorowy członek PTH. M.in. autor kilku publikacji o prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, Związku Inwalidów Wojennych RP, Polakach na Wschodzie  i w Londynie, bitwach i dowódcach okresu II wojny światowej, monografii miast i regionów.